Flag
Caribou in Covid: Contests are running online as usual. Check out the FAQ for further questions.

Lịch sử Toán học

English | Français | فارسی | 中文 | Українська| Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt

Brahmagupta

Brahmagupta

Brahmagupta là một trong những nhà toán học và thiên văn học vĩ đại nhất thế kỷ thứ 7 của Ấn Độ. Ông đến từ bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ. Một trong những chủ đề ông nghiên cứu là lời giải số nguyên của cái mà ngày nay được gọi là phương trình Pell như x^2 − 92y^2 = 1. Ông từng nói "Một người có thể giải bài toán này trong vòng một năm chính là một nhà toán học.".

Brahmagupta giái thích cách tìm lập phương và căn bậc ba của một số nguyên và tìm ra công thức rõ ràng cho tổng bình phương và tổng lập phương của n số tự nhiên đầu tiên. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của ông là nghiên cứu về số 0 (khi đó còn tương đối mới). Ông đưa ra những quy tắc về cộng, trừ và nhân các số với số 0. "Brahmasphutasiddhanta" của ông là văn bản được biết đến sớm nhất thừa nhận số 0 là một số thay vì chỉ là một chữ số thay thế hoặc một ký hiệu cho việc thiếu số lượng.

Nguồn:

https://www.storyofmathematics.com/indian_brahmagupta.html